ΚΑΤΑΣΡΟΦΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΕ ΜΑΝΗ και ΚΡΗΤΗ

 

Στὶς ἀρχὲς τοῦ 10ου αἵ. ὁ Κωνσταντῖνος ὁ Σικελός γράφει ἕνα ποίημα κατὰ τοῦ αὐτοκράτορα Λέοντα τοῦ Σοφοὺ καὶ τὸν κατηγορεῖ ὅτι : *λάτρεψε τὸ ἀμέτρητο πλῆθος τῶν θεῶν καὶ ἀρνήθηκε τὴν Ἁγία Τριάδα* καὶ ἐπιθυμεῖ νὰ τὸν δεῖ νὰ καίγεται στὸν Ἅδη μὲ τοὺς ἀγαπημένους τοῦ ἀρχαίους φιλοσόφους .

Σὲ ἕνα ἄλλο τοῦ ποίημα ὁ Κωνσταντῖνος ὁ Σικελὸς στρέφεται κατὰ τῶν Ἑλλήνων : *Νὰ χαθοῦν αὐτοὶ ποὺ ἀρνιοῦνται τὴν Θεότητα αὐτὴ ποὺ ἀσπάζονται τὴν πλάνη τοῦ Μάνη (ἡ μέσα Μάνη τῆς ἔνδοξης Σπάρτης δὲν εἶχε ἀκόμη ἐκχριστιανιστεῖ μέχρι καὶ τὰς ἀρχὰς τοῦ 10ου αἳ μ.χ.) καὶ αὐτοὶ ποὺ λάτρεψαν τοὺς θεοὺς τῶν Ἑλλήνων . Κάτω ὅσοι δὲν λατρεύουν τὸν θεό, ποὺ εἶναι νοητὸς σὲ τρία πρόσωπα καὶ τιμᾶται σὲ μία φύση (οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἔβλεπαν τὸν ἕνα θεὸ – τὴν μία φύση σὲ 12 + πρόσωπα)…

Οἱ Ἕλληνες νὰ σκάσουν ἂπ΄ τὸ κακό τους* .

Τὸ κείμενο αὐτὸ γράφτηκε στὶς ἀρχὲς τοῦ 10ου αἵ. μ.χ. καὶ σύμφωνα μὲ τὴν συμβατικὴ ἱστορία ἡ Ἑλληνικὴ θρησκεία καὶ ὁ Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς εἶχαν πρὸ πολλοῦ ἐκλείψει . Ποιοὶ λοιπὸν ἤσαν αὐτοὶ οἱ Ἕλληνες οἱ ὁποῖοι πρέπει *νὰ σκάσουν ἀπὸ τὸ κακό τους* ἐπειδὴ λάτρευαν τοὺς θεοὺς τῶν Ἑλλήνων ; Αὐτὰ λοιπὸν ἐξιστορεῖ ὁ Ἀγγελής : *Οἱ σχέσεις τοῦ Βυζαντίου μὲ τοὺς Κρῆτες δὲν ἦταν ποτὲ ἁρμονικὲς . Ὁ λαὸς ἀτίθασος καὶ πολεμικὸς δὲν ὑποτάσσονταν στοὺς Βυζαντινοὺς Φεουδάρχες καὶ στρατηγοὺς . Κάθε τόσο ξεσποῦσαν ταραχὲς καὶ στάσεις . Κατὰ τὴ διάρκεια μίας τέτοιας ἀνταρσίας τὸν 9ο αἵ. μ.χ. …μωαμεθανοὶ τῆς Ἱσπανίας ἀποβιβάσθηκαν στὴν Κρήτη καὶ ἔκτισαν ἕνα ὀχηρὸ φρούριο στὸν Χάνδακα….Πολλοὶ νέοι της Κρήτης συνεταιρίστηκαν μὲ τοὺς *Σαρακηνούς* ….Οἱ μεγάλοι ἀρχηγοὶ τῶν λεγομένων Σαρακηνῶν τῆς Κρήτης εἶναι Ἕλληνες , Φώτιος , Λέων Τριπολίτης….Ὕστερα ἀπὸ πολλὲς ἄτυπες ἀπόπειρες ὁ Νικηφόρος Φωκᾶς (ὁ βυζαντινὸς) μὲ τρομερὸ στόλο ἀπὸ τρεῖς χιλιάδες πλοῖα χτυπᾶ τὸν Χάνδακα τὸ 960 αἳ μ.χ….. νικά ο Φωκᾶς καὶ περνᾶ μαχαίρι ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους….οἱ νικητὲς σφάζουν σαράντα χιλιάδες ἄνδρες τῆς Κρήτης . Τὸ νησὶ ἐρημώνεται .

Μόνον στὰ χωριὰ καὶ στὰ βουνὰ γλιτώνουν λίγες χιλιάδες κάτοικοι . Τὸ Βυζάντιο μοιράζει τὸ νησὶ σὲ Φέουδα καὶ ἐγκαθιστᾶ στὴν Κρήτη διαλεκτὲς οἰκογένειες τῆς Κωνσταντινουπόλεως , Φωκάδες , Μελισσηνοὺς , Μουσούρους , Χορτατζῆδες , Σκορδίληδες , Γαβαλάδες κ.λ.π.

Καὶ ὁ Νίκων ἀγωνίζεται νὰ ξαναφέρει τοὺς Κρητικοὺς στὴν θρησκεία τοῦ Χριστοῦ*

Advertisements

One thought on “ΚΑΤΑΣΡΟΦΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΕ ΜΑΝΗ και ΚΡΗΤΗ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s